Co Nas wyróżnia

1. Tworzymy społeczność
2. Wspieramy wychowanie
3. Wprowadzamy innowacyjne metody: psychomotoryka i English is Fun
4. Prowadzimy tutoring rodzinny
5. Wartości chrześcijańskie
6. Tworzymy dynamiczny zespół ludzi z pasją


1. Tworzymy społeczność


Ścisła współpraca i relacja przyjacielska między rodzinami w przedszkolu buduje rodzinną atmosferę,  wzajemną serdeczność i  zaufanie. Rodzice dzielą się doświadczeniem  w wychowaniu dzieci i wzajemnie motywują.


2. Wspieramy wychowanie


Nasz program wychowawczy określa, jakimi wartościami kierujemy się w wychowaniu naszych dzieci oraz jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko osiągnęło najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, kształtowało swój własny osąd i uzyskało dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. W osiągnięciu tego pomagają nam okresy sensytywne w rozwoju dziecka.
Okresy sensytywne to czas, w którym organizm jest szczególnie wrażliwy na bodźce ważne dla rozwoju określonej umiejętności. Poprzez codzienne ćwiczenie określonych umiejętności, możliwość naśladowania dobrego  wzorca, odpowiedni czas na ćwiczenie danej umiejętności oraz pozytywne wzmocnienie dzieci nabywają dobre nawyki w zakresie samodzielności, porządku, umiejętności współpracy w grupie i wielu innych obszarach.


3. Wprowadzamy innowacyjne metody


English is Fun! – to nasz autorski program nauczania języka angielskiego w przedszkolu oparty na metodzie bezpośredniej. Zawiera on w sobie wczesną stymulację z wykorzystaniem bitów obrazkowych i wyrazowych, historyjki obrazkowe, piosenki i rymowanki oraz karty pracy nawiązujące do realizowanego tematu. Tematy, które poruszamy na zajęciach są bezpośrednio związane z najbliższym środowiskiem dziecka, dzięki czemu bazujemy na doświadczeniach już dla niego znanych wzbogacając je o nowe treści w języku obcym. Zakres tematyczny stopniowo poszerza się na kolejnych etapach nauczania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość utrwalania zdobytych wcześniej wiadomości oraz tworzenia map myślowych w oparciu o nowe.
Psychomotoryka to pojęcie, które opisuje zależność pomiędzy spostrzeganiem, ruchem, przeżywaniem, uczeniem się a działaniem. Tak rozumiana stanowi dla nas dopełnienie przedszkolnego programu dydaktyczno – wychowawczego OPTYMISTA.
W przedszkolu  Strumienie  widoczna jest ona podczas każdych zajęć, dodatkowo codziennie odbywają się zajęcia pod nazwą PSYCHOMOTORYKA w czasie których, w sposób szczególny kładziemy nacisk na ruch. Ćwiczenia i zabawy zaplanowane i prowadzone są według autorskiego programu opracowanego przy współpracy specjalistów w tej dziedzinie.
Głównymi celami są: doskonalenie w percepcji ciała, panowanie nad ciałem i planowanie ruchu. Osiągane są one podczas wszechstronnej, bardzo systematycznej i uporządkowanej aktywności ruchowej, dostosowanej do etapu rozwoju dziecka. Aktywności bogate są w różnorodne doznania płynące ze wszystkich zmysłów, a więc czuciowych, dotykowych, równowagi, wzrokowych, słuchowych, powonienia, smaku powiązanych ze sobą czynnikami emocjonalno-psychologicznymi i poznawczymi. Takie połączenie różnorodnych bodźców służy wykształceniu wyższych funkcji, takich jak: dobrze rozwinięta mowa i komunikacja, czytanie, pisanie, myślenie logiczne i matematyczne, wyobraźnia twórcza, umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji .


4. Prowadzimy tutoring rodzinny


Istotną rolę w naszym przedszkolu odgrywa system indywidualnej opieki – tutoring rodzinny. Każda rodzina ma swojego opiekuna (tutora). Tutorem jest nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka.
W czasie regularnie odbywanych spotkań z obydwojgiem rodziców omawiane są postępy dziecka oraz plan jego rozwoju. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o zachowaniu dziecka w rodzinie i wiedzy opiekuna o dziecku w przedszkolu, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w przedszkolu. Rozmowy z opiekunem odbywają się co najmniej trzy razy w roku, ale istnieje możliwość częstszych spotkań – rodzice mogą zwracać się do tutora ze wszystkimi pytaniami, czy wątpliwościami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu. Spotkanie odbywa się zawsze z udziałem obojga rodziców, gdyż oboje są ważni w wychowaniu i każde z nich wnosi w ten proces swój cenny wkład.


5. Wartości chrześcijańskie

Cechą charakterystyczną przedszkola jest formacja w sferze cnót ludzkich. Ma ona rozwijać szacunek dla każdego człowieka, chęć służenia Bogu i ludziom oraz kształtować optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego. Poprzez codzienne ćwiczenie prostych czynności związanych z samoobsługą, porządkiem, higieną itp. dzieci kształtują swój charakter oraz wzmacniają motywację do radosnego uczenia się nowych nawyków oraz pokonywania różnorodnych trudności.


6. Tworzymy dynamiczny zespół ludzi z pasją


Zespół to coś więcej niż tylko zbiór kilku osób, ale zupełnie nowy „organizm”, które może realizować cele, których żadna z tych osób nie mogłaby osiągnąć samodzielnie. Siła współpracy zespołowej nauczycielek polega na  wzajemnym zaangażowaniu w realizowanie zadań, dzielenie się doświadczeniami oraz wsparcie. Wspólne uzgodnienia dotyczące planowania i realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego budują wzajemne zaufanie i dobre relacje.