Samodzielny przedszkolak

„Celem działań wychowawczych jest uczynienie dzieci
zdolnymi do odkrycia radości życia.”

Program wychowania przedszkolnego OPTYMISTA jest owocem dziesięcioletnich doświadczeń Przedszkola „STRUMIENIE” inspirowanych ponad czterdziestoletnią praktyką edukacyjną placówek hiszpańskiego Institució Familiar d’Educació, z którym Stowarzyszenie STERNIK współpracuje.

Program OPTYMISTA jest praktyczną realizacją założeń edukacji spersonalizowanej na etapie wychowania przedszkolnego. Jego idea powstała w Centrum Badań Edukacyjnych Fomento de Centros de Enseñanza w Madrycie. Jego hasłem jest japońskie przysłowie: „Prowadź bez popychania”. Wyraża ono głęboko pozytywny stosunek do potencjału rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego jako integralny proces obejmujący całą osobę. W odniesieniu do celu pracy dydaktyczno-wychowawczej podkreśla dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.

Dąży się do wpojenia wychowankom takich zasad, wartości i nawyków, dzięki którym będą mogli w przyszłości stać się ludźmi dojrzałymi, zrównoważonymi, krytycznymi, odpowiedzialnymi, umiejącymi podejmować wielkie wyzwania, miłującymi naukę, kulturę i sztukę, gotowymi, by dawać z siebie to, co najlepsze. O skuteczności wsparcia dziecka w rozwoju najbardziej decydują osoby znaczące, czyli takie, które uczestniczą w jego życiu codziennym, mają z nim silną więź emocjonalną, opartą na bliskości i zaufaniu, są wzorem do naśladowania i autorytetem. Te osoby wypełniają społeczną przestrzeń rozwoju dziecka i są to najczęściej rodzice, rodzeństwo, kuzyni, dziadkowie, sąsiedzi, koledzy, nauczyciele oraz wszystkie osoby, z którymi dziecko styka się codziennie. Stąd też wypływa wniosek, że wszystkie te osoby powinny rozwijać się pod względem ludzkim i duchowym, dbać o swoją formację i szeroko pojęty rozwój, ponieważ mają wpływ na rozwój i kształtowanie charakteru młodego człowieka.

Wersja polska Programu oprócz zasad wczesnej stymulacji dziecka, zawiera elementy zaczerpnięte z metody Domana, „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej, „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz oraz elementów z programu „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej.

Program ten wykorzystuje najnowsze osiągnięcia neuropsychologii. Został opracowany na podstawie MODELU EDUKACYJNEGO, realizowanego we wszystkich placówkach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK.

Program „Optymista” jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2009, nr 4, poz.17). Znacznie poszerza treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.